Koolitus Eesti Ehitusmessil 3. aprillil 2024

Katusemaailm OÜ, Ehitusala OÜ ja Alo Karu pakuvad sponsorite abil ehitusmessil Eesti ehitab jälle head tasuta koolitust, millest kindlasti tasub osa võtta. Teemaks seekord uus lamekatuse standard, kukkumiskaitse ja muu sellega seonduv.

Uus lamekatuse standard käsitleb esmakordselt Eestis turvavarustuse ja kukkumiskaitsega seotud küsimusi.

Uuenenud Eesti standardi EVS 920–5 „Lamekatused“ tutvustus
Lamekatuste turvavarustuse üldine ülevaade
Lamekatuste läbiviigud ja sõlmlahendused
TASUTA KOOLITUS
Ehitusmessil A saalis
03. aprillil 2024 kl. 12.00 – 17.00
Osavõtt ainult eelregistreerumisega: REGISTREERUMINE SIIN

Koolitus annab Ehitusinseneride Liidu 4.2 täiendõppe punkti.

Päevakava
12.00 – 13.00 Ohualad, turvavarustus, kukkumiskaitse ja piirded lamekatusel
13.00 – 14.30 EVS 920-5 tutvustus lühiversioon
14.30 – 15.00 Kohvi- ja tordipaus
15.00 – 17.00 EVS tutvustus ja lamekatuse läbiviigud

Kokku 5 astronoomilist tundi koolitust ja 0,5 tundi paus.

Märkus: Ehitusmessil esitletakse antud koolituse demoversiooni.
Koolitus on ette valmistatud kahepäevasena ca 16 astronoomilist tundi.
Piiratud aja tõttu ei ole kogu mahtu võimalik ette kanda.
Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, arendajatele ja kinnisvara omanikele, projekteerijatele, ehitajatele ja katuseehitajatele ülevaate saamiseks uue rahvusliku standardi EVS 920-5 „Lamekatused“ täiendustest, muudatustest ja uuendustest.

Lisaks antakse ülevaade lamekatuse ohualadest ja turvavarustuse kavandamise ning projekteerimise üldpõhimõtetest. Koolitusel küsitletakse ka lamekatuse sõlmlahendusi ja läbiviike.
Nendel teemadel on koostamisel põhjalik 8 tunnine koolitusprogramm, millest antakse selle koolitusel vaid üldine ülevaade.

Lektorid:
Alo Karu: ehitusekspert hoone piirdetarindite alal (katused, fassaadid ja vee-isoleerimine), 27 aastase staažiga eriala spetsialist, kes on teinud arvukaid parandusettepanekuid ja täiendusi 2014 aastal ilmunud EVS 920-5 -le ning viimastel aastatel tegelenud lamekatuste sõlmlahenduste ja läbiviikude lahendustega Eestis, Soome ja Kesk-Euroopa inseneerias ja erialakäsitlustes.
Urmas Danil: OÜ Katusemaailm tehniline konsultant, kes on tegelenud viimased 7 aastat põhjalikult katuse ohualade, turvavarustuse, kukkumiskaitse ja piirete planeerimise ning dokumenteerimisega ning on koostanud EVS 920-5 vastava osa.

Koolitusel käsitletakse:
• EVS 920 5 muudatused ja uuendused;
• Toodete eeldatav eluiga;
• Hoonete eeldatav eluiga;

• Puitalused;
• Kandvad trapetsprofiilplekist alused;
• Betoonalused;

• Täpsustused katuse kallete osas;
• Lombid, nende sügavus ja mõõtmine katusel;
• Lompide ületähtsustamine Eestis ehituse tellijate, järelevalveinseneride ja ehitusekspertide poolt;

• Aurutõkkekiht ja selle valimine Sd väärtuse järgi Kesk-Euroopa inseneerias;
• Aurutõkkekiht Soome inseneerias ja selle puudused;

• Uuenenud soojustuskihi koormustaluvused;
• Soojustuskihi valik pindpaigaldiste sh PV koormatud katustele;
• EPS soojustusplaatide mõõtmed;
• XPS päratud ja tavapärastes katustes;
• PIR soojustus – täiendused;
• Vahtklaassoojustus;

• Täpsustatud lamekatuse tuulutuse mõistet ja sisu;
• Tuulutus, difusiooniõhutus ja tuulutust mittevajavad lahendused;
• Lamekatuse tuulutuse ja niiskustehnilise toimimise selgitused;
• Lamekatuse hüdroisolatsioonikihi aurutakistusest;
• Piirdetarindite tuulutus läbi parapeti;
• Tuulutusruum;
• Ajutiste ventilaatoritega katuse kuivatamine;

• Bituumenrullmaterjalid DIN 18531 järgi;
• Kolmnurkliistud;
• Surveliistud lamekatuste hüdroisolatsiooni ülestõstete kindlustamiseks;

• Parapetilahendused, parapetiplekid;
• Kergkruus lamekatustes soovitav või mitte;

• Käigurajad;
• Deformatsioonivuugid Soomes ja Kesk-Euroopas;
• Läbiviigud lamekatustest;
• Tehnokommunikatsioonide šahtid;
• Sademevee äravool lamekatustel;
• Nõuded katusetarindi sisse paigaldatatavatele äravoolutorudele;

• Plast- ja kummirullmaterjalid;
• Kummirullmakterjalide lahendused ja paigaldusmeetodid;
• Vedelplast hüdroisolatsioonid jaotus ja paigaldusmeetodid;
• Vedelplast hüdroisolatsioonid ja kattevõõbad;
• Vedelplasthüdroisolatsioonidele esitattavad nõuded;

• Pindpaigaldised;
• Kaablite ja juhtmete paigaldus katuse pinnale PV lahendustes

• Ekspsluteeritavad katused;
• Haljastusega kaetud katused;
• Pööratud ja tavapärase ülesehitusega ekspluateeritavad katused;
• Kuhu paigaldada pööratud katuses dreenimatt;
• Suure niiskuskoormusega sisekliimaga hoonete katused;

• Turvavarustuse vajadus PV katustele;
• Rängad vead Eestis turvavarustuse projekteerimisel ja ehitamisel;
• Rängad vead Eestis PV planeerimisel lamekatustele ja ohualadega ja turvalisusega mittearvestamine;

• Kukkumiskaitse lahendute planeerimise ja projekteerimise põhimõtted
• Kukkumiskaitse ja turvavarustuse tootjate või nende esindajate projektid;
• Turvavarustus kui tootjakeskne süsteemne lahendus;
• Ohutsoonide määramine katusel enne PV kavandamist;
• Turvavartustus;
• Kukkumiskaitse;

• Lamekatuse kukkumiskaitsesüsteemid;
• Kukkumist peatav süsteem;
• Kukkumist takistav süsteem;
• Kukkumist ennetav süsteem;
• Katuse piirded ja nende kasutamine PV koormatud katustel;
• Turvavarustuse paigaldamine;
• Turvavarustuse paigalduse dokumenteerimine;

• Standardi sisu süstematiseerimine, täpsustused ja lisatud terminid;
• Uuendatud/täiendatud joonised ja lisatud uued joonised;

Koolitusprogrammis kasutatud allikad:
Marko Ponder koolitusprogramm üldine ülevaade EVS 920-5 katuseehitajatele.
Urmas Danil OÜ Katusemaailm ettekanne turvavarutusest ja kukkumiskaitsest Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu katusepäeval.